nagradna igra nagradna igra
Za voznju koja se pamti

ПРАВИЛНИК

На основу Закона о играма на срећу („Сл. гласник РС", бр. 18/2020), Правилника о ближим условима, односно садржини игара на срећу („Службени гласник РС", број 152/2020), као и Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и у начину извештавања о резултатима наградне игре у роби и услугама („Службени гласник РС" 152/2020) и Одлуке привредног друштва „Књаз Милош" а.д. Аранђеловац о приређивању наградне игре број 03-07/24-18 од 25.03.2024. године, друштво „Књаз Милош" а.д. Аранђеловац дана 25.03.2024. године доноси следећа:

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА „ЗА ВОЖЊУ КОЈА СЕ ПАМТИ"

1.Назив, седиште и ПИБ Приређивача

Приређивач наградне игре је „Књаз Милош" а.д. Аранђеловац, ул. Крћевачки пут 26, матични број: 07347383, ПИБ: 100994867 (у даљем тексту „Приређивач" или „Књаз Милош").

Наградна игра се организује на основу Одлуке директора о организацији наградне игре у роби и услугама број 03-07/24-18 од 25.03.2024. године.

2. Назив органа Приређивача који је донео одлуку о приређивању наградне игре, датум и број одлуке

Директори Приређивача донели су дана 25.03.2024. године одлуку број 03-07/24-18 о приређивању наградне игре „За вожњу која се памти".

3.Назив, место и време трајања наградне игре Наградна игра се организује под називом „За вожњу која се памти" (у даљем тексту: „Наградна игра").

Наградна игра се организује у продајним местима Меркатор - С система (Меркатор - С д.о.о. Нови Сад), и то у свим малопродајним продавницама Меркатор, Рода и Идеа (у даљем тексту: „Меркатор продавница") на целој територији Републике Србије (не укључујући саставни део Републике Србије - територију Косово и Метохију).

Наградна игра се организује у периоду од 06.05.2024. до 17.06.2024. године, при чему учесници имају право да шаљу СМС поруке од 06.05.2024. године у 00:00 часова до 16.06.2024. године у 23:59:59 часова, а 17.06.2024. године ће се одржати извлачење одређених награда, у складу са одредбама ових Правила.

Наградна игра се приређује у сврхе унапређења продаје и промоције производа бренда Књаз Милош. У наградној игри учествују следећи производи:

- Књаз Милош 1,75L

- Књаз Милош 1,25L

- Књаз Милош 0,5L

- Књаз Милош Ароматични Лимун 1,25L

- Књаз Милош Ароматични Лимун 0,5L

- Књаз Милош Ароматични Лимун 0,33L

- Књаз Милош Ароматични Наранџа 1,25L

- Књаз Милош Ароматични Наранџа 0,5L

- Књаз Милош Ароматични Наранџа 0,33L

- Књаз Милош Ароматични Малина 1,25L

- Књаз Милош Ароматични Малина 0,5L

- Књаз Милош пакет 6 x 1.75 Л

- Књаз Милош пакет 4 x 1,25L

У даљем тексту "Производи".

4.Право учествовања у Наградној игри

Право учествовања у Наградној игри имају сва физичка лица која су држављани Републике Србије, имају најмање 18 година старости и имају пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

Право учествовања у наградној игри немају лица запослена или на други начин радно ангажована код Приређивача, у зависном привредном друштву Приређивача „Књаз Милош - Натура" д.о.о. Београд, у агенцији „OneClick Solutions" д.о.о. Београд, као и чланови њихових најужих породица (супружници, деца), као и родитељи и рођена браћа и сестре уколико живе у заједничком домаћинству.

5.Опис наградне игре и начин учествовања

Услов за учешће у Наградној игри стиче сваки потрошач који купи било која два Производаили један пакет из асортимана Књаз Милош бренда, а који су наведени у члану 3. Правила, у било коjoj Мeркатор продавници на територији Републике Србије чија је куповина исказана на фискалном рачуну на коме је исказан ПФР број, у периоду од 06.05.2024. године у 00:00 часова до 16. 06.2024. године у 23:59:5 9 часова , и пошаље у наведеном периоду пријаву путем СМС поруке на број 3322.

(На пример, потрошач на чијем фискалном рачуну је исказан ПФР број (латиница) C2L9CYVX-C2L9CYVX-4104, шаље СМС на број 3322 са садржином C2L9CYVX-C2L9CYVX-4104).

Учешћем у наградној игри сви учесници прихватају ова Правила.

Трошкове слања СМС-а сноси пошиљалац, односно учесник у наградној игри, а цена СМС поруке се наплаћује по редовним ценама за кориснике мобилних мрежа и то 3,6 РСД са ПДВ-ом за мобилну мрежу МТС, 4,90 РСД са ПДВ-ом за мобилну мрежу Yеttел, 3,48 РСД са ПДВ-ом за мобилну мрежу A1 и 4,90 РСД са ПДВ-ом за мобилну мрежу Globaltel за чије тарифе и њихове измене за стандардни СМС Приређивач не одговара.

Једно лице може учествовати у наградној игри неограниченим бројем СМС порука, али са различитим ПФР бројем. Једно лице може бити добитник само једне недељне и једне главне награде. Добитник недељне награде учествује и у извлачењу за главну награду. Сваки ПФР број може бити искоришћен само једном.

Приређивач задржава право да провери валидност пристиглих ПФР бројева верификацијом у фискалном Републике Србије и да учеснике/добитнике чији су фискални рачуни невалидни дисквалификује.

Учесник је дужан да чува фискални рачун са јасно видљивим детаљима из пријаве као доказ куповине и провере података до момента уручења награда и исти приликом уручења награде преда Организатору уколико то Организатор захтева.

6. Износ наградног фонда, врста, број и вредност добитака

Укупна вредност фонда награда у робама и услугама износи 3.432.278,82 динара.

Укупан број награда је 10 (десет), од чега 1 (једна) главнa награда, 3 (три) двонедељне награде и 6 (шест) недељних награда. Приређивач се обавезује да неће додељивати више награда или другу врсту награда.

Награде и укупан наградни фонд са вредношћу награде је изражен у Табели 1.

Наградa

Врста /време извлачења

Количина /ком - укупан фонд

Јединична вредност РСД

Укупна вредност наградног фонда РСД

Тротинет Xiaomi Essential FBC4022GL

Недељна награда

6

37.999,00

227.994,00

Vespa Primavera 50 4T

Двонедељна награда

3

468.800,00

1.406.400,00

Фиат 500 1.0 БСГ Hybrid 70КС

Главна награда

1

1.797.884,82*

1.797.884,82*

*према средњем курсу Народне банке Србије на дан 25.03.2024. године

Добијене награде добитници код Приређивача не могу заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду, нити се могу преносити на трећа лица пре уручења награда.

7.Извлачење добитникa награда

Добитници недељне награде(Тротинет) се одређују аутоматски, путем софтвера, коришћењем алгоритма за насумичан избор, из база свих правилно приспелих и валидних ПФР бројева, који су приспели у у току оне недеље (седмице) за коју се извлаче недељне награде.

Извлачење недељних награда ће се одржавати према следећем распореду:

- 13.05.2024.године у 12:00 часова за све пријаве пристигле од 06.05.2024.г. у 00:00 часова до 12.05.2024.г. у 23:59:59 часова;

- 20.05.2024.године у 12:00 часова за све пријаве пристигле од 13.05.2024.године у 00.00 часова до 19.05.2024. у 23.59:59 часова;

- 27.05.2024. године у 12:00 часова за све пријаве пристигле од 20.05.2024.године у 00.00 часова до 26.05.2024.године у 23.59:59 часова;

- 03.06.2024. године у 12:00 часова за све пријаве пристигле од 27.05.2024. године у 00.00 часова до 02.06.2024. године у 23.59:59 часова;

- 10.06.2024. године у 12:00 часова за све пријаве пристигле од 03.06.2024. године у 00.00 часова до 09.06.2024. године у 23.59:59 часова;

- 17.06.2024. године у 12:00 часова за све пријаве пристигле од 10.06.2024. године у 00.00 часова до 16.06.2024. године у 23.59:59 часова.

Једно лице може бити добитник највише једне недељне за време целог трајања наградне игре. Уколико је лице већ извучено као добитник недељне награде, Приређивач ће награду доделити резервном добитнику.

Добитници двонедељне награде(Веспа) се одређују аутоматски, путем софтвера, коришћењем алгоритма за насумичан избор, из база свих правилно приспелих и валидних ПФР бројева, који су приспели у у току оног периода за коју се извлаче двонедељне награде.

Извлачење двонедељних награда ће се одржавати према следећем распореду:

- 20.05.2024.године у 12:15 часова за све пријаве пристигле од 06.05.2024.године у 00.00 часова до 19.05.2024. у 23.59:59 часова;

- 03.06.2024. године у 12:15 часова за све пријаве пристигле од 20.05.2024. године у 00.00 часова до 02.06.2024. године у 23.59:59 часова;

- 17.06.2024. године у 12:15 часова за све пријаве пристигле од 03.06.2024. године у 00.00 часова до 16.06.2024. године у 23.59:59 часова.

Једно лице може бити добитник највише једне двонедељне награде за време целог трајања наградне игре. Уколико је лице већ извучено као добитник двонедељне награде, Приређивач ће награду доделити резервном добитнику.

Добитник главне награде (Фиат 500) се одређује аутоматски, путем софтвера, коришћењем алгоритма за насумичан избор из база свих правилно приспелих и валидних ПФР бројева, који су приспели у периоду од 06.05.2024.г. у 00:00 часова до 16.06.2024. г. у 23:59:59 часова.

Извлачење главне награде одржаће се у понедељак 17.06.2024. г. у 12:30 часова.

Поред добитника за сваку од награда ће бити извучени и резервни добитници (по пет за сваку од недељних награда, пет за сваку двонедељну награду и пет за главну награду), за случај да се накнадно испостави да пријава добитника није валидна или да се добитнику не може уручити награда из разлога дефинисаних овим правилима па је тиме изгубио право на награду. Резервни добитници ће бити рангирани по редоследу извлачења као „први , други, трећи, четврти и пети резервни добитник", и позвани да испуне услове за преузимање награда уколико те услове не испуне главни добитници. У случају потребе резервни добитници ће бити контактирани након завршетка наградне игре.

Први резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буде дисквалификован као добитник, из било ког разлога прописаног овим правилима.

Други резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник и прво извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници, из било ког разлога прописаног овим правилима.

Трећи резервни добитник је учесник који је извучен следећи након друго извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник, прво извучени резервни добитник и друго извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници, из било ког разлога прописаног овим правилима и тако редом до десетог резервног добитника.

Добитници награда ће о освојеним наградама бити обавештени путем СМС поруке у којој ће бити позвани да на имејл адресу info@kmаnagradnaigra.rs доставе тражене личне податке и то своје име, презиме, адресу на којој ће бити извршено уручење награде, број телефона и фотографију целог фискалног рачуна на којем се налазе јасно видљиви ПФР број који је послат приликом пријаве у СМС поруци и QR код. Добитнике награда чија је вредност изнад неопорезивог износа Приређивач ће контактирати да доставе и ЈМБГ ради подношења пореске пријаве за порез на доходак грађана. Рок за доставу ових података је 24 часова од слања СМС поруке од стране Приређивача, након чега ће се сматрати да је добитник одустао од награде, те ће награда бити додељена резервном добитнику. Уколико фотографија са додатком фискалног рачуна не садржи исти број који је добитник послао СМС поруком, добитник губи право на награду и иста ће се доделити резервном добитнику.

Списак добитника награда ће бити објављен на сајту www.kmаnagradnaigra.rs. Приређивач ће објавити ПФР број са фискалног рачуна који је извучен као добитни, као и бројеве телефона са којег је стигла пријава за учешће без последња 3 броја, без објављивања осталих личних података добитника.

8. Обавештавање добитника, рок и начин преузимања награда

Да би награда била уручена, неопходно је да сви тражени подаци буду исправни и да се односе на пунолетно лице. У случају достављања непотпуних или нетачних личних података, у случају недостављања слике фискалног рачуна са којим је остварена пријава, или података лица које није пунолетно, као и у случају ако добитник не преда фискални рачун са ПФР бројем и ПФР временом са којим је остварена Пријава приликом предаје награде уколико Приређивач то захтева, награда неће бити уручена и учесник губи право на исту.

Недељне награде добитници ће добијати на кућну адресу, путем курирске службе у року од 30 дана од завршетка Наградне игре.

О месту и времену преузимања двонедељних награда и главне награде добитници ће бити благовремено обавештени СМС поруком или телефонским позивом на број телефона са којег је извршена пријава на наградну игру.

Уколико добитник из било ког разлога не буде био у могућности да преузме награду у року од 7 дана, награда ће бити додељена резервном добитнику.

Право на уручење награде ће имати лице наведено у подацима достављеним на е-маил адресу након освајања награде односно особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем и ниједно друго лице. Уручење награда биће лично.

Учесник који није оставио веродостојне податке о себи при слању података на маил info@kmanagradnaigra.rs неће бити у могућности да добије награду. Приређивач неће сносити никакву одговорност због евентуалних недостатака/грешака у подацима које је дао учесник (нпр. грешка у писању имена, презимена, броја телефона итд.).

При преузимању награде ће бити извршено утврђивање идентитета добитника, који је дужан да поднесе на увид лични документ из којег ће се неспорно утврдити његов идентитет.

При преузимању недељних награда, добитници потписују записник о преузимању пошиљке, чиме престају све даље обавезе Приређивача према добитницима, а све у складу са позитивним прописима.

9. Контрола над поступком извлачења добитника наградне игре

Приређивач ће формирати трочлану комисију која ће бити одговорна за регуларно спровођење наградне игре.

Чланови комисије Приређивача одговорни за регуларно спровођење наградне игре су:

1. Стефан Кочановић, председник Комисије

2. Мила Благојевић, члан комисије

3. Саша Јовановић, члан комисије.

О исходу утврђивања добитника водиће се записник који мора садржавати: место и време утврђивања добитника, датум одобрења Наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена Правила наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања добитника, имена и презимена председника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме као и назив и вредност награде сваког добитника понаособ.

Записник потписују својеручно сви чланови комисије. Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника наградне игре спроводиће трочлана комисија.

После наградног извлачења, Наградна игра ће се сматрати окончаном.

10. Прекид наградне игре

Наградна игра може бити прекинута једино у случају да наступе околности проузроковане вишом силом, за које Приређивач није одговоран, односно које није могао предвидети, спречити, отклонити или избећи. У том случају Приређивач ће обавестити учеснике о прекиду Наградне игра, разлозима за прекид и датуму прекида на интернет сајту и путем дневних новина у којима су објављена Правила наградне игре. Приређивач не одговара за било какву штету која може настати услед прекида Наградне игра у смислу овог члана.

11. Сагласност и заштита података о личности

Приређивач као Руковалац у складу са чланом 21. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС", бр. 87/2018) упознаје сва лица која учествују у Наградној игри на који начин ће Приређивач обрађивати њихове податке о личности:

- да ће се њихови подаци о личности (име, презиме, адреса, број телефона) достављени Приређивачу у складу са чланом 5 ових Правила користити само у сврху организовања и спровођења Наградне игре;

- да се подаци о личности добитника достављају Управи за игре на срећу у форми извештаја о утврђивању резултата наградне игре;

- да ће подаци добитника бити доступни агенцији „OneClick Solutions" д.о.о. Београд, матични број: 20811161 која наступа као Обрађивач података;

- да ће се подаци о личности добитника чувати 5 година у складу са чланом 110 Закона о играма на срећу

- да свако лице чији се подаци о личности обрађују може у складу са члановима 29-37 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС", бр. 87/2018) остварити своја права у погледу заштите својих личних података слањем поруке на емаил: info@kmanagradnaigra.rs

Поред наведеног, Приређивач може само уз посебну сагласност лица користити податке о личности:

- слику и видео материјал и објавити их у штампаном, звучном, сликовном и видео материјалу без накнаде у сврху даљих маркетиншких активности производа који учествују у овој наградној игри.

Сматра се да је Учесник слањем СМС-а прочитао Правила и да је са њима сагласан те да је у складу са Законом о заштити података о личности обавештен о прикупљању и обради својих личних података.

Учесници и добитници у овој Наградној игри сагласни су да је сав горе поменути материјал власништво Приређивача, те се обавезују да ће се уздржати од било каквих поступака према Приређивачу по основу права коришћења и/или власништва наведеног материјала.

Учествовањем у Наградној игри, односно прихватањем ових Правила, подразумева се да је учесник дао следећу изјаву у смислу прописа о Заштити података о личности:

"Сагласан /сагласна сам и овлашћујем Приређивача Наградне игра да моје податке, које сам доставио/доставила ради учешћа у Наградној игри, као и моје податке који се у смислу Закона о заштити података о личности сматрају личним подацима, може користити само у сврху и за потребе спровођења Наградне игре у складу са Правилима наградне игре и законским прописима, а да их у друге сврхе не може користити без моје додатне писане сагласности. "

У сваком тренутку, учесник може да опозове свој пристанак на обраду података о личности слањем опозива на имејл nagradnaigra@knjaz.co.rs чиме се истовремено одјављује од учешћа у наградној игри.

12.Одговорност Приређивача

Приређивач сноси све трошкове набавке и чувања награда до извлачења награда и предаје истих добитнику. Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и законских прописа.

Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују Правила односно чији се ПФР број или QR код са фискалног рачуна покаже као невалидан приликом провере, чији ПФР број из пријаве се не покалапа са ПФР бројем из послатог фискалног рачуна, као и уколико се утврди да куповина Производа није извршена у Меркатор продавници.

Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде под условима описаним у овим Правилима.

Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде у већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима.

Сви захтеви за доделу награда које приређивач буде примио након истека рока трајања наградне игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим Правилима неће се разматрати, нити ће на основу тих захтева учесник остваривати било каква права према Приређивачу.

Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда.

Приређивач неће бити обавезан за материјалну или нематеријалну штету претрпљену (укључујући стварну штету и губитак профита), која је настала као резултат учешћа у наградној игри и освајању награда, осим одговорности која се не може законски изузимати.

13. Начин решавања могућих спорова између Приређивача и учесника/добитника

Учешћем у Наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила.

За све неспоразуме, детаљније информације у вези наградне игре, као и за решавање могућег спора учесници могу да се информишу путем info@kmanagradnaigra.rs и путем кол центра на број 011 20 73 060 радним данима у периоду од 09:00 до 16:00 часова.

Уколико се могући спор не реши мирним путем, у случају судског спора између Приређивача и учесника наградне игре надлежан ће бити суд у Београду.

14. Начин обавештавања учесника у наградној игри о правилима наградне игре

Правила наградне игре ће у складу са Законом бити објављена у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, минимум 8 (осам) дана пре почетка Наградне игре, као и на интернет страници www.kmanagradnaigra.rs ,. Правила наградне игре биће депонована код Приређивача.

15.Остало

Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности Министра финансија Републике Србије у складу са Законом о играма на срећу.

По добијању сагласности Министра финансија, Приређивач ће објавити ова Правила у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и то 8 дана пре отпочињања наградне игре.

По окончању наградне игре, Приређивач ће у року у року од 30 дана доставити Управи за игре на срећу извештај о утврђивању резултата наградне игре.

У Аранђеловцу, дана 25.03.2024. године

Приређивач

Књаз Милош а.д. Аранђеловац

_______________________

Марко Станковић

______________________

Радован Тодоровић